วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 


แผนการศึกษา ปี 2557-2560

3. ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปของจังหวัด

4. ส่วนที่  3 สถานะการณ์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ

5. ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

6. ส่วนที่ 5 ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษา

7. ส่วนที่ 6  ปรับประชุม ปี 2557 - 2560

8. ส่วนที่ 7.1 ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษา ปี 2557 - 2560  ชุดที่ 1

9. ส่วนที่ 7.2 แนวคิดแผนงาน ปรับประชุม ปี 2557 - 2560 ชุดที่ 2

10. ส่วนที่ 8 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ชุด 2